Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Maroša Šlenkera


27. 08. 2019 21.14 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

27. augusta 2019 o 12:30 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 15, budova Fakulty managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava,  4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Maroša Šlenkera
 doktoranda FM UK, na tému:

Aktuálne trendy a kľúčové problémy súvisiace s implementáciou systému merania výkonnosti v MSP
Current Trends and Key Problems Related to the Implementation of the Performance Measurement System in SMEs
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

Školiteľom je doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty