Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Jána Káčera


27. 08. 2019 21.12 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. augusta 2019 o 13:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 15, budova Fakulty managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava,  4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jána Káčera
 doktoranda FM UK, na tému:

Vplyv zručností absolventov na ich zamestnanosť a platy
Impact of Graduates' Skills on Their Employment and Salaries
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
doc. Ing. Katarína Belanová, PhD.
doc. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Urban Kováč, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty