Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PaedDr. Jarmily Brtkovej


27. 08. 2019 21.17 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. augusta 2019 o 12:30 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 321, budova Fakulty managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava,  3. poschodie obhajoba dizertačnej práce

PaedDr. Jarmily Brtkovej
 doktorandky FM UK, na tému:

Etika ako determinujúci činiteľ udržateľných marketingových aktivít v budúcnosti
Ethics as a Determining Factor of Sustainable Marketing Activities in the Future
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
doc. Ing. Viera Kubičková, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty