Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Klausa Josefa Derpmanna


11. 08. 2021 19.34 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
27. augusta 2021 o 09:00

sa bude konať v miestnosti č. 2, na 2. poschodí obhajoba dizertačnej práce
 
Klausa Josefa Derpmanna
externého doktoranda FM UK, na tému:

Veränderte Rahmenbedingungen des Versicherungsmarktes in Europa und deren Auswirkungen auf die Versicherungsvermittlung

Zmenené rámcové podmienky poistného trhu v Európe a jeho účinky na sprostredkovanie poistenia

Changed Framework Conditions of the Insurance Market and their Effects on the Insurance Brokerage

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.         
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.            

Školiteľom je doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.