Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Borisa Miethlicha


11. 08. 2021 19.37 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
27. augusta 2021 o 10:45

sa bude konať v miestnosti č.2, na 2. poschodí obhajoba dizertačnej práce

Borisa Miethlicha
externého doktoranda FM UK, na tému:

Vocational Rehabilitation in Small and Medium-sized Enterprises: An Integrated Management Perspective on Potentials and Business Impact

Odborná rehabilitácia v malých a stredných podnikoch: perspektíva integrovaného riadenia z hľadiska potenciálu a dopadu na podnikanie

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Emília Papulová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.