Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Abdelkrima Inhaddou


11. 08. 2021 19.31 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
26. augusta 2021 o 10:45

sa bude konať v miestnosti č. 2, na 2. poschodí obhajoba dizertačnej práce
 
Abdelkrima Inhaddou

externého doktoranda FM UK, na tému:

Subcontracting: Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Betrachtung mathematischer Aspekte als Grundlage zur strategischen Subcontracting Entscheidungen

Subdodávky: vedecká analýza so zohľadnením matematických aspektov ako základ pre strategické rozhodovanie o subdodávkach

Subcontracting: A Scientific Analyses of Mathematical Aspects as a Basis for Strategic Subcontracting Decisions

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.   
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.     
 
Školiteľom je prof. Ing. Peter Markovič, PhD.         

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.