Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Rogera Kevina Binkeho


11. 08. 2021 19.25 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
26. augusta 2021 o 09:00

sa bude konať v miestnosti č. 2, na 2. poschodí obhajoba dizertačnej práce
 
Rogera Kevina Binkeho
externého doktoranda FM UK, na tému:

Software as a Service - Chancen und Risiken der Implementierung in kleinen und mittleren Unternehmen am Beispiel einer empirischen Untersuchung

Softvér ako služba - Príležitosti a riziká implementácie v malých a stredných firmách na príklade empirickej štúdie

Software as a Service - Opportunities and Risks of Implementation in Small and Medium-Sized Companies on the Example of an Empirical Study

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.         
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
        
Školiteľom je prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.