Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Jensa Andreasa Bartha


03. 06. 2019 09.52 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. júna 2019 o 12:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Jensa Andreasa Bartha

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Cost Optimization in Industrial Purchasing

Optimalizácia nákladov pri priemyselnom nákupe


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
prof. Ing. Miroslav Majtán, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.        

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.