Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Davida Novaka


03. 06. 2019 10.04 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. júna 2019 o 11:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Davida Novaka

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Die technologische Entwicklung innerhalb des
ITK-Sektors und daraus resultierende Änderungen im Verhalten seiner Nutzer

Technologický vývoj v sektore informačných a komunikačných technológií a z toho plynúce zmeny v správaní ich používateľov


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD.
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Školiteľom je prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.        

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.