Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ahmeta Toptasa


03. 06. 2019 09.49 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. júna 2019 o 9:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Ahmeta Toptasa

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Recycling von Fahrzeugen und ihren Bestandteilen und dessen Einfluss zur Ökologie und Makro-Ökonomie

Recyklovanie vozidiel a ich súčastí a vplyv na ekológiu a makroekonómiupred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:        
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD.
 prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.        

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.