Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Zelenaya


07. 08. 2019 11.40 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

22. augusta 2019 o 10:45 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Ing. Juraja Zelenaya
doktoranda FM UK, na tému:

Využitie európskych cloudových technológií na bezpečnú komunikáciu a kolaboráciu v malých a stredných firmách
Making Use of  the European Cloud Technologies  for Safe  Communication and  Collaboration  in Small - and  Medium Sized Companies,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Ing. Peter Linhardt, PhD

Školiteľkou je doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty