Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Vladimíra Hrčeka


07. 08. 2019 11.38 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

22. augusta 2019 o 12:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Vladimíra Hrčeka
doktoranda FM UK, na tému:

Financial Aspects of Women’s Football
Finančné aspekty ženského futbalu,

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty