Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Matúša Barátha


07. 08. 2019 11.42 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

22. augusta 2019 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Matúša Barátha

doktoranda FM UK, na tému:
Aplikácia flexibilných úväzkov v organizáciách na slovenskom trhu práce
Application of Flexible Working Time Policies in the Slovak Labour Market for Organisations.
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Ing. Peter Linhardt, PhD

Školiteľom je doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty