Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Hansa Presulliho


07. 08. 2023 13.18 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. augusta 2023 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch.,
obhajoba dizertačnej práce

Hansa Presulliho

externého doktoranda FM UK, na tému:
Market Power Shift in the Austrian Small Scale Construction Trade since the EU-membership
Posun trhovej sily v rakúskych firmách malej stavebnej výroby od členstva v EÚ
pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
 
Školiteľom je:
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.