Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Waltera Spätha


07. 08. 2023 13.20 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

21. augusta 2023 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch.,
obhajoba dizertačnej práce

JUDr. Waltera Spätha

externého doktoranda FM UK, na tému:
Modern Management Systems from the Perspective of Risk Management to Protect the Interests of Investors and Consumers against Inadequate Investment Products and the Avoidance of Future Financial Crises
Moderné systémy manažmentu z hľadiska riadenia rizík na ochranu záujmov investorov a spotrebiteľov pred neprimeranými investičnými produktmi a zamedzením budúcich finančných kríz
pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
prof. Ing. Viera Kubíčková, PhD.
doc. PhDr. Andrea Čajková, PHD.
 
Školiteľom je:
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.