Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Gerdy Marie Theresy Schmahl


07. 08. 2023 13.16 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. augusta 2023 o 10:45

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch.,
obhajoba dizertačnej práce

Gerdy Marie Theresy Schmahl

externého doktoranda FM UK, na tému:
Financing of Long-Term Care in European Comparison - in Germany and Slovakia
Financovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti v európskom porovnaní - Nemecko a Slovensko
pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
 
Školiteľom je:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.