Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Sebastiana Bunzendahla


07. 08. 2023 13.11 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

22. augusta 2023 o 08:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch.,
obhajoba dizertačnej práce

Sebastiana Bunzendahla

externého doktoranda FM UK, na tému:
Purchasing 4.0 The Power of Transparency
Nákup 4.0 Sila transparentnosti

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD.
 
Školiteľom je:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.
                                  
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.