Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ITX Klub

ITX Klub

Na Katedre informačného manažmentu a podnikových systémov je vytvorený ITX Klub.
ITX Klub najmä:
a. poskytuje konzultačné služby pre študentov v oblasti IS/IT riadenia
organizácií,
b. poskytuje konzultačné služby pre start-upy, malé a stredné podniky,
c. vytvára priestor pre vedecko-výskumnú činnosť študentov fakulty,
d. vytvára priestor pre aplikáciu teoretických poznatkov na projektoch reálnych
organizácií,
e. plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho klubu a vedúceho katedry.