Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

Absolvoval som odbor financie a investovanie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity  v Bratislave a matematickú analýzu a numerickú matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Získal som titul PhD. z financií na Ekonomickej univerzite v Bratislave a z nanotechnológií na University of Glasgow (2011). Mám dlhoročnú skúsenosť ako odborný asistent na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde som učil predmety zamerané na modelovanie finančných rizík a portfólií.Pracoval som ako výskumný pracovník pre štatistické metódy variability CMOS na Department of Electronics & Electrical Engineering, University of Glasgow, kde som získal významné skúsenosti v matematickom a numerickom modelovaní v interdisciplinárnom výskume a neskôr ako softvérový architect v Gold Standard Simulations Ltd (technologická firma pri University of Glasgow), kde som vyvinul nástroje pre simulačný softvér GSS ako modely založené na štatistických a numerických metódach. V súčasnosti pracujem ako docent na Fakulte Managementu Univerzity Komenského. Môj výskum sa zameriava na aplikáciách  umelej inteligencii a metód strojového učenia na kapitálových a finančných trhov, maloobchode, telekomunikáciách a zdravotníctve. Moje výskumné skúsenosti spočívajú najmä v matematických a štatistických aplikáciách v ekonómii a príbuzných vedách. Publikoval som výskum vo významných medzinárodných karentovaných časopisoch. Prezentoval som výskumnú prácu na viacerých prestížnych vedeckých medzinárodných konferenciách.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Hlavný riešiteľ, nominácia pre Slovensko: COST Action IS1304 „Expert Judgment Newtork“: Preklenutie priepasti medzi vedeckou neistotou a rozhodovanímzaloženým na dôkazoch", 2013 – 2018

Tento grant vytvoril multidisciplinárnu sieť vedcov a tvorcov pravidiel v súvislosti s využívaním štruktúrovaného odborného úsudku na kvantifikáciu vedeckej neistoty na podporu rozhodovania založeného na dôkazoch. Ako riešiteľom grantu sa nám podarilo  vypracovať pokročilé štatistické modely, pravidlá a odporúčania, ako zvládnuť nedostatok údajov a náklady na včasné empirické údaje, ktoré nevyhnutne vyžadujú vedecký odborný posudok. Kroky v Európe v špecifických oblastiach vedy, ktoré zovšeobecňujú a šíria túto prax, štruktúrovaného odborného úsudku do iných disciplín sú ťažké. Dôsledné vykonávanie, znalecké získavanie a mapovanie názorov zainteresovaných strán sú silnými prostriedkami na získanie racionálnych a vedecky podložených hodnotení neistoty. Podieľal som sa na činnosti s aplikáciou v experimentoch diskrétnej voľby, ktoré boli vyvinuté v spolupráci so súkromnou spoločnosťou.

Hlavný riešiteľ, nominácia pre Slovensko,: COST Akcia IC1305: "Sieť pre trvalo udržateľné vysoko škálovateľné výpočtové systémy (NESUS)", 2013 – 2018

Grant koordinoval európske úsilie o navrhnutie realistických riešení zameraných na riešenie hlavných problémov budovania udržateľných systémov výpočtovej techniky s vysokým škálovaním (ako programovateľnosť aplikácií, adaptívne doby behu, veľké dáta, úspora energie a odolnosť pri súčasnom zabezpečení výkonnosti), ako aj rozvoj činností spolupráce zainteresovaných výskumných skupín. Vytvorilo sa multidisciplinárne fórum pre vzájomné obohacovanie myšlienok zameraných na dosiahnutie trvalo udržateľnej škálovateľnosti, riešením súčasných výziev vysokej škálovateľnosti klastrov, veľkých dát v rôznych oblastiach a rozsiahlych cloud sieťach (výstupy: projektová wiki, diskusné listy, príspevky na populárnych vedeckých fórach, bulletiny, skupiny LinkedIn a Twitter). Preskúmal sa a prehodnotil sa vzťah medzi životným cyklom správy údajov a škálovateľnými architektúrami s cieľom pripraviť cestu k dosiahnutiu udržateľného škálovania na novej generácii počítačových platforiem. Riešili sa výlučné výpočtové výzvy, ako je vystavenie a využívanie dátovej lokality, energeticky efektívna správa dát, zlepšenie škálovateľnosti veľkých dátových aplikácií a analýza údajov. Okrem toho sa na základe škálovateľného riadenia údajov snažila vytvoriť multidisciplinárne prostredie prilákaním vedcov aplikácií z rôznych oblastí, ktoré čelia veľkým problémom s údajmi. Prispel som big data štúdiami v rôznych odvetviach ako telekomunikácie, financie a webové dátove analýzy, ktoré boli vypracované počas mojich projektov a záväzkov so súkromnými spoločnosťami.

Fellowship: Výskumná rada pre inžinierske a fyzikálne vedy (EPSRC), Fellowship UK (október 2006 - október 2009) a výskumný pracovník: Rada pre výskum strojárskych a fyzikálnych vied (EPSRC) / 1), 2006-2010.
Tento projekt je revolúciou existujúcich výskumných procesov v oblasti nano-CMOS elektroniky vyvinutím metodológie a prototypovej technológie nano-CMOS Design Grid. Používame termín Grid na zahrnutie výpočtových technológií, ktoré umožňujú distribuovaným skupinám spolupracovať zdieľaním návrhov, simulácií, pracovných tokov, dátových súborov a výpočtových zdrojov. Počas projektu som vyvinul nový hierarchický prístup používaný pri modelovaní štatistickej variability nanometrových zariadení a štatistického kompaktného modelovania; táto hierarchická simulačná metodika je založená na spoľahlivej inžinierskej stratégii, ktorá zvyšuje štatistické kompaktné modelovanie súvisiace so štatistickou variabilitou nanoCMOS. Vyvinuli sme novú nelineárnu štatistickú kompaktnú modelovú stratégiu, ktorá predpokladá korelované a neštandardné rozdelenie štatistických kompaktných modelových parametrov. Zlepšila spoľahlivosť simulácií štatistického obvodu, ktoré boli vystavené štatistickým variabilným účinkom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s nanometrovými veľkosťami. Vykonávali sme rozsiahle štatistické simulácie zariadení nanoCMOS určených clusterovým a gridovým výpočtovým systémom pomocou Scotgrid a interného klastra univerzity.

Pedagogická činnosť

 Na Fakulte managementu Univerzity Komenského vyučuje predmety:

- Matematika 1 a 2 v slovenskom a anglickom jazyku

- Štatistické metódy v  anglickom jazyku

- Modelovanie ekonomických procesov v slovenskom a anglickom jazyku

- Aplikovaná štatistika

- Hĺbková analýza dát

- Umelá inteligencia

- BI nástroje

- Štatistika pre doktorandov

 

 

 

Vybrané publikačné výstupy

-  Peter Baus, Urban Kováč, et al., Identification of interconnections between landscape pattern and urban dynamics—Case study Bratislava, Slovakia, In EcologicalIndicators, Volume 42, 2014, Pages 104-111, ISSN 1470-160X.

-  Kováč Urban, et al., Novel approach to the statistical generation of non-normal distributed PSP compact model parameters using a nonlinear power method
In: SISPAD 2010 - 15th international conference on simulation of semiconductor processes and devices. - New York : IEEE, 2010. - S. 125-128. - ISBN 978-1-42447701-2.

-  Kováč Urban, et.al. : Statistical simulation of random dopant induced threshold voltage fluctuations for 35nm chanel length MOSFET In: Microelectronics Reliability.- Vol. 48, Iss. 8-9 (2008), s. 1572-1575

-  Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč, Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve, Bratislava: Sprint 2, 2015, ISBN 978-80-89710-19-5.

Odkazy na profily

Okruhy tém pre záverečné práce

Pre bakalárske a diplomové práce sa témy  týkajú spracovania a modelovania dát a ich aplikácia vo finančnom, zdravotníckom, maloobchodnom, telekomunikáciách a verejnom sektore. Študent musí v práci jasne deklarovať interpretovateľnosť dát pre zučastnených stakeholderov.

Pre dizeratčné práce sa témy týkajú nasledujúcich oblastí:

- Aplikovateľnosť moderných štatistických metód v oblasti finančných trhov (high frequency trading, modelovanie rizika pomocou non normal distribúcií, modelovanie protfólia)

- Aplikácia umelej inteligencie a metód strojového učenia na finančné trhy, v maloobchode, zdravotníctve a telekomunikáciách

- Modely manažerského rozhodovania na základe pokročilých štatistických metód (discrete choice experiments, expert judgment)