Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra ekonómie a financií

Vedúca katedry:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2085
e-mail: jana.kajanovafm.uniba.sk

Tajomník katedry:
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2096
e-mail: paulina.stachovafm.uniba.sk

Sekretariát:
Magdaléna Jankovičová
tel.: +421 2 9021 2074
e-mail: magdalena.jankovicovafm.uniba.sk

Interní zamestnanci:
doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
Mgr. Mitková Ľudmila, PhD.
Ing. Ölvecká Viera, PhD.
Mgr. Papík Mário, PhD.
Mgr. Ing. Páleník Michal, PhD.
Mgr. Rentková Katarína, PhD.
Mgr. Szalai Rita, PhD.
doc. RNDr. Saxunová Darina, PhD.
doc. Ing. Stoličná Zuzana, PhD.
Mgr. Smoleň Ján, PhD.
doc. PhDr. Stachová Paulína, PhD.
Mgr. Paškrtová Lucia, PhD.
      
Externí zamestananci:
prof. Ing. Chovancová Božena, PhD.
doc. Ing. Kotlebová Jana, PhD.
Mgr. Papíková Lenka, PhD.
Mgr. Molnár Rastislav, MSc.
Mgr. Vozár Martin, PhD.
Mgr. Veteška Lukáš
Mgr. Musilová Magdaléna, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Patrícia Brestovanská
Mgr. Svetlana Fabinyjová
Mgr. Boris Mucha
Mgr. Adam Grožák
Mgr. Peter Laktiš
Ing. Yuanxin Li

Predmety zastrešované katedrou
na bakalárskom stupni štúdia

Ekonómia I, II, III
Základy účtovníctva
Postupy účtovania pre podnikateľov
Základy finančného manažmentu
Peniaze a bankovníctvo
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Nákladové účtovníctvo
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Finančné účtovníctvo a účtovná závierka
Daňové účtovníctvo
Manažment verejných financií
Medzinárodné účtovné štandardy
Úvod do finančných trhov a inštitúcií
Komoditné trhy a reálne investície

na magisterskom stupni štúdia
Finančné účtovníctvo
Finančný manažment
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Daňovníctvo
Manažment portfólia a kolektívne investovanie
Finančné trhy a inštitúcie

na doktorandskom stupni štúdia
Ekonómia I, II
Daňové systémy
Finančné účtovníctvo