Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra ekonómie a financií

Vedúca katedry:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2085
e-mail: jana.kajanovafm.uniba.sk

Tajomník katedry:
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2096
e-mail: paulina.mihalovafm.uniba.sk

Sekretariát
Odborná referentka
Ing. Iveta Drahošová
tel.: +421 2 9021 2051
e-mail: iveta.drahosovafm.uniba.sk

Interní zamestnanci a zamestnankyne:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. Mário Papík, PhD.
Mgr. Lenka Papíková, PhD.
Mgr. Michal Páleník, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Mgr. Rita Szalai, PhD.
Mgr. Martin Vozár, PhD.
     
Externí učitelia a učiteľky:
PhDr. Peter Málach, PhD.
Mgr. Pavel Hrivnák
Mgr. Alexandra Sviteková
Ing. Ľudmila Buzgová
Ing. Katarína Kaszasová

Externí spolupracovníci a spolupracovníčky:

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
Mgr. Patrícia Brestovanská, PhD.
JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
Mgr. Vladimír Mariak, PhD.
Mgr. Boris Mucha, PhD.
Mgr. Ján Smoleň, PhD.
PhDr. Monika Sosa, PhD.
Mgr. Viktor Štrba

Spolupracujúce organizácie:

Americká obchodná komora v SR
Deloitte
Národná banka Slovenska
Swiss Re
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Interní doktorandi a doktorandky:
Mgr. Natália Barteková
Mgr. Lucia Klapáčová
Mgr. Peter Laktiš
Mgr. Peter Nováček
Mgr. Loretta Pinke
Mgr. Daniel Tóth
Mgr. Lukáš Veteška
Mgr. Valeriia Maljar
Mgr. Bojan Jorgič
Mgr. Pavel Danihel
Mgr. Dana Chabová

Predmety zastrešované katedrou
na bakalárskom stupni štúdia

Ekonómia I, II, III
Základy účtovníctva
Postupy účtovania pre podnikateľov
Základy finančného manažmentu
Peniaze a bankovníctvo
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Nákladové účtovníctvo
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Finančné účtovníctvo a účtovná závierka
Daňové účtovníctvo
Manažment verejných financií
Medzinárodné účtovné štandardy
Úvod do finančných trhov a inštitúcií
Komoditné trhy a reálne investície
Oceňovanie podnikov 1, 2

na magisterskom stupni štúdia
Finančné účtovníctvo
Finančný manažment
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Daňovníctvo
Manažment portfólia a kolektívne investovanie
Finančné trhy a inštitúcie

na doktorandskom stupni štúdia
Ekonómia I, II
Daňové systémy
Finančné účtovníctvo