Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

E+ krátkodobá stáž pre doktorandov

Krátkodobá stáž pre doktorandov

Prihláška tu:  Krátkodobá mobilita doktorandov - STÁŽ (SMP - PhD.)

Uchádzač z radov doktorandov nájde prihlášku na stránke www.moja.uniba.sk v sekcii "MOBILITY".  Mobilita bude následne spracovaná v systéme mobility online - SOP. Prihlásiť sa je možné počas celého roka.

Predpokladom realizácie krátkodobej mobility doktorandov je absolvovanie úspešného výberového konania. Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do systému mobility online – SOP. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Kto? Ako? Podmienky

Kto sa môže prihlásiť?

doktorand ktorý absolvuje úspešné výberové konanie na svojej fakulte


Ako sa prihlásiť?

  • Napísať motivačný list priamo do systému

Dokumenty pred cestou: 

  • Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
  • Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP)

Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo,Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility) 

  • Poistenie liečebných nákladov
  • Poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • Poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • Poistenie právnej ochrany
  • Potvrdenie o zápise na akademický rok v ktorom sa uskutoční mobilita

Podmienky mobility-finančné krytie

Podmienky danej mobility pred , počas a po pobyte – sú identické s podmienkami E+ študentské stáže

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov: 

Cieľová krajina

1. - 14. deň

15. - 30. deň

Všetky programové krajiny

70 EUR

50 EUR

  • Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 15 - 30 dní.   
  • Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program.