Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Dr. Frédérica Delaneuvilla, PhD.


01. 05. 2019 00.19 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Fakulty managementu UK v Bratislave

Dr. Frédérica Delaneuvilla, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„The Europeanization of Public Management in France and in Slovakia: Comparative Approaches“    

téma habilitačnej práce:
„The Europeanization of Public Management in Slovakia: Importation of  the Model of Local Self-government“,

ktorá sa bude konať dňa 16. 05. 2019 o 10.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK