Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Tanja Walter-Güpner


14. 09. 2020 20.53 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

30. septembra 2020 o 10:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Tanja Walter-Güpner
externej doktorandky  FM UK, na tému:

Digital Leadership and Firm Performance
Empirical Study on the Digital Transformation Leadership Requirements from the HR Management’s Perspective

Digitálne vodcovstvo a výkonnosť podniku
Empirická štúdia požiadaviek na rozvoj vodcovstva pre digitálnu transformáciu z pohľadu riadenia ľudských zdrojov

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Ing.  Jana Blštáková, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Ján Papula, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420


                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.