Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Olivera Glögglera


14. 09. 2020 20.56 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

30. septembra 2020 o 12:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Olivera Glögglera
externého doktoranda  FM UK, na tému:

Wertewandel: Eine Kulturrevolution im Zeitalter der Digitalisierung
Analysen zu einem Paradigmenwechsel in der Unternehmenswelt

Zmena hodnôt: Kultúrna revolúcia vo veku digitalizácie
Analýzy k zmene paradigmatu vo svete podnikaniapred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Školiteľom je doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.


S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420


                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.