Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Stefana-Markusa Schöfera


05. 11. 2021 14.25 hod.

Oznam


Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

19. novembra 2021 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Stefana-Markusa Schöfera
externého doktoranda FM UK, na tému:

Factors Influencing the Negative Social Behavior of Managers

Faktory ovplyvňujúce negatívne sociálne správanie manažérov

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.

Školiteľom je:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.