Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Olivera Christiana Vollmara


05. 11. 2021 14.23 hod.

Oznam


Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

19. novembra 2021 o 12:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Olivera Christiana Vollmara
externého doktoranda FM UK, na tému:

Entwicklungsmanagement von Mikro und Makro Layoutstrategien für verkettete Transport- und Fördersysteme in Abhängigkeit von Durchsatz und Randparametern von Fertigungseinheiten

Riadenie vývoja stratégií mikro a makro usporiadania prepojených dopravných a dopravných systémov v závislosti od priepustnosti a hraničných parametrov výrobných jednotiek

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

Školiteľom je:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.