Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Rüdegera Strauβa


17. 09. 2018 19.16 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

12. októbra 2018 o 12:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
PhDr. Rüdegera Strauβa

externého doktoranda  FM UK, na tému:

CRM und Social Media im Automobilhandel - Potenziale zur Steigerung
der Kundenloyalitat


CRM a sociálne média v obchode s automobilmi – možnosti zvyšovania
lojality zákazníkov


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Ľubmíra Strážovská, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Pavel Štrach, PhD., PhD.            

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

                                     prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
 dekan FM UK v.r.