Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ilira Kastratiho


17. 09. 2018 19.10 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


12. októbra 2018 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Ilira Kastratiho

externého doktoranda  FM UK, na tému:

Analyse verschiedener Portfoliostrategien
vor dem Hintergrund der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise

Analýza rozličných portfóliových stratégií na pozadí globálnej hospodárskej a finančnej krízy


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
prof. Ing. Miroslav Majtán, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
Školiteľom je prof. Ing. Peter Markovič, PhD.                

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.