Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Lukáša Copuša


23. 07. 2017 10.46 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

17. augusta 2017 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Lukáša Copuša
denného doktoranda FM UK,

na tému:
Kultúrna transformácia ako nástroj motivácie zamestnancov

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Školiteľkou je doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty