Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michaely Rauscher


23. 07. 2017 10.43 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

16. augusta 2017 o 12:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Michaely Rauscher
externej doktorandky FM UK,

na tému:
Nové trendy poskytovania služieb v oblasti cestovného ruchu v Rakúsku

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Školiteľkou je doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty