Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Janky Gasperovej


13. 08. 2019 16.07 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

27. augusta 2019 o 12:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Janky Gasperovej
doktorandky FM UK, na tému:
Trendy financovania verejnoprospešných zariadení poskytujúcich sociálne služby

The Trends in Financing Publicly Beneficial Organisations Offering Social Services,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Školiteľom je prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty