Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martiny Halás Vančovej


13. 08. 2019 16.06 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

27. augusta 2019 o 10:45 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martiny Halás Vančovej
doktorandky FM UK, na tému:
Analytics and its Importance for Service Management

Analytika a jej význam pre manažment služieb,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Školiteľkou je prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty