Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Svetlany Fabinyjovej


12. 06. 2020 21.23 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. júna 2020 o 12:40 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Svetlany Fabinyjovej
doktorandky FM UK,

na tému:
Účtovné a daňové zmeny - tendencie, trendy a ich vplyv na malé a stredné podniky
Accounting and Tax Changes - Tendencies, Trends and Their Impact on SMEs,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty