Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Kataríny Močarníkovej


12. 06. 2020 21.25 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. júna 2020 o 14:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Kataríny Močarníkovej
doktorandky FM UK,

na tému:
Kognitívne systémy a ich vplyv na organizácie
Cognitive Systems and Their Impact on Organizations,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Ing. Peter Linhardt, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Školiteľom  je doc. RNDr. Michal Greguš, PhD..


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty