Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Silvestra Krčméryho


14. 06. 2021 10.04 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. júna 2021 o 12:30

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Silvestra Krčméryho
denného doktoranda FM UK, na tému:

Strategické analýzy v inovatívnom a dynamicky sa vyvíjajúcom prostredí

Strategic Analyses in an Innovative and Dynamically Developing Environment

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Školiteľkou je doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.