Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Maroša Bobulského


14. 06. 2021 10.02 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. júna 2021 o 10:45

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Maroša Bobulského
denného doktoranda FM UK, na tému:

Robustná optimalizácia a manažment portfólií

Robust Optimization and Portfolio Management

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

Školiteľkou je doc. RNDr. Mária Bohdalová

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.