Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Rastislava Molnára


07. 05. 2021 15.40 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

21. mája 2021 o 9:00 hod.

sa bude konať formou online pripojenia obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Rastislava Molnára

doktoranda FM UK, na tému:
Data Analytics in SMEs
Dátová analytika v malých a stredných podnikoch.

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
Ing. Marcel Kajan, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

Školiteľom je prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 430.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty