Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Emiljany Hoti


07. 05. 2021 15.45 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

21. mája 2021 o 12:30 hod.

sa bude konať formou online pripojenia obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Emiljany Hoti

doktorandky FM UK, na tému:

Quality Assurance in Education as a Key Indicator in Economic Development.
Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní ako kľúčový ukazovateľ ekonomického rozvoja.

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
prof. JUDr.  Daniela Nováčková, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.

Školiteľom je prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 430.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty