Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Miroslavy Skýpalovej


17. 06. 2020 19.36 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

30. júna 2020 o 12:40 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Miroslavy Skýpalovej
doktorandky FM UK,

na tému:
Vplyv dopadu efektu ukotvenia na slovenských online spotrebiteľov

The Impact of the Anchoring Effect on Slovak Online Customers

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Pavel Štrach, PhD.
doc. Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD.
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

Školiteľom  je prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty