Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Barbory Marišovej


17. 06. 2020 19.39 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

30. júna 2020 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Barbory Marišovej
doktorandky FM UK,

na tému:
Destinačný manažment a marketing v podmienkach oblastných organizácií cestovného ruchu v Slovenskej republike

Destination Management and Marketing by Regional Tourism Organizations in Slovak Republic
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing Ján Rudy, PhD.
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.

Školiteľom  je doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty