Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martina Lacušku


16. 06. 2021 15.09 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

29. júna 2021 o 10:45 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martina Lacušku
doktoranda FM UK, na tému:

Manažment kvality dát ako nástroj efektívneho riadenia podniku
Data Quality Management as a Tool for Effective Management in Companies

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

Školiteľom je doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 430.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty