Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Kamily Dolnej


16. 06. 2021 15.06 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

29. júna 2021 o 12:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Ing. Kamily Dolnej
doktorandky FM UK, na tému:

Manažment a efektívnosť vzdelávania vo vybraných štátoch Európskej únie
Management and Effectivity of Education in Selected States of the European Union

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Školiteľom je prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 430.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty