Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Alexandry Mittelman, MBA


19. 11. 2021 08.38 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

03. decembra 2021 o 09:00

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce


Mgr. Alexandry Mittelman, MBA

externej doktorandky FM UK, na tému:


Vplyv fiškálnej politiky na efektivitu výberu daní v Slovenskej republike

The impact of fiscal policy on the effectiveness of tax collection in Slovak Republic

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.    

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD., MBA

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.