Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mariána Halaja


19. 11. 2021 08.35 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

03. decembra 2021 o 10:45

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mariána Halaja

externého doktoranda FM UK, na tému:

The Business Intelligence Development and Its Impact on Corporate Strategies
                         
Rozvoj Business Intelligence (BI) a jeho vplyv na podnikové stratégie


pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc.

Školiteľom je prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.