Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Daniela Nováčková

 

Prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. je garantkou bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore  ekonómia a manažment - študijný program Medzinárodný manažment (NP a FP). Po ukončení vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave pracovala na Rektoráte Univerzity Komenského v Bratislave a na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Absolvovala študijné pobyty na univerzitách v Brémach (DAAD), Halle (DAAD), Salzburgu, Gráci, Viedni a v Udine. Počas procesu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii absolvovala taktiež viaceré študijné a pracovné pobyty v Európskej komisii v Bruseli a v Luxemburgu. Má praktické skúsenosti v oblasti aproximácie finančného práva a podieľala sa na tvorbe návrhov viacerých právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva financií SR (štátna pomoc, bankovníctvo, daňovníctvo, colníctvo). Bola tiež priamou účastníčkou vyjednávania bilaterálnych investičných dohôd a zosúlaďovania týchto dohôd s právom Európskej únie (vtedy ES). V nadväznosti na tieto praktické skúsenosti, sa v rámci svojej vedecko-výskumnej práce venuje problematike medzinárodného ekonomického práva a vnútorným politikám Európskej únie. Jej publikačná činnosť sa sústreďuje najmä na medzinárodné investičné vzťahy, podporu a ochranu zahraničných investícií a investorov, riešenie medzinárodných investičných sporov, poskytovanie finančných služieb, slobodu pohybu kapitálu a medzinárodné podnikanie. Je hlavnou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých  projektov financovaných z programov EÚ a spoluzakladateľkou Slovenskej asociácie európskych štúdií so sídlom v Bratislave. Je taktiež aktívnou členkou Slovenskej akadémie manažmentu so sídlom v Bratislave.  Aktívne spolupracuje s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 236
Tel: +4212/9021 2081
Mail: daniela.novackovafm.uniba.sk

</output>