Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rita Szalai

Mgr. Rita Szalai, PhD. je odbornou asistentkou na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Na Katedre ekonómie a financií pôsobí od roku 2015. Vysokoškolský titul získala na FMUK, magisterské štúdium absolvovala s vyznamenaním a s akademickou pochvalou rektora za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole. Zaoberá sa problematikou kapitálovej štruktúry z pohľadu účtovníctva a s témou daňových únikov a podvodov. Spolupracuje na zabezpečení povinných predmetov: Finančné účtovníctvo a Manažérske účtovníctvo. V roku 2016 získala Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.