Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jana Kajanová

Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre ekonómie a financií od roku 2011. Štúdium ukončila v roku 1997 v odbore Manažment chemických a potravinárskych podnikov na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2004 na Fakulte managementu Univerzity Komenského obhájila dizertačnú prácu a v roku 2009 tu úspešne ukončila aj habilitačné konanie. Je členkou vedeckej rady FM UK, členkou predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského a členkou Vedeckej rady časopisu MANEKO. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na oblasti účtovníctva, daňovníctva, kalkulácií a ich previazanie s aktuálnou situáciou v podnikateľskom prostredí. Je autorkou viac ako 100 publikácií (monografií, vysokoškolských učebníc, odborných a vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch, vedeckých príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných konferenciách). V rámci výskumnej činnosti bola zodpovednou riešiteľkou (vedúcou) projektu alebo zástupkyňou vedúceho projektov VEGA riešených v oblasti účtovníctva, controllingu, finančného riadenia a ďalších špecifických oblastí. Svoje názory, poznatky a skúsenosti aktívne prezentuje na domácich a zahraničných odborných a vedeckých fórach. V pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Základy účtovníctva, Postupy účtovania pre podnikateľov, Manažérske účtovníctvo, Daňové účtovníctvo, Základy daňovníctva, Daňové systémy, Daňovníctvo.

Publikačná činnosť

Kontakt:

Miestnosť č. 230
Tel: +4212/9021 2085
Mail: jana.kajanovafm.uniba.sk