Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

E+ študentské stáže

Pozriete si najskôr Návod na podanie prihlášky

Prihláška tu:  Študenti UK odchádzajúci na mobilitu STÁŽ (akcia SMP)


Najdôležitejšie novinky v rámci študentských stáží sú nasledovné:

  • študent si  prihlášku podá až v čase, keď už vie podnik alebo organizáciu kam plánuje v zahraničí na stáž nastúpiť
  • výzva na stáž je otvorená počas celého roka, nie je limitovaná deadlinom

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia. 

Ako sa uchádzať o stáž:

  • vytipovať si a osloviť potenciálnu zahraničnú prijímajúcu organizáciu, kde študent môže absolvovať stáž.  Inštitúciu pre absolvovanie stáže si študent vyberá podľa vlastného uváženia, vo vlastnom záujme si však musí overiť jej serióznosť.
  • všeobecne je platný rozsah stáže minimálne 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.), pri spojenom štúdiu 24 mesiacov
  • Kto? Ako? Podmienky… - rozklikni vždy v ľavej lište