Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jozef Komorník

Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. absolvoval štúdium matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte, kde obhájil aj titul doktora prírodných vied. Internú ašpirantúru absolvoval v roku 1978 v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte. Habilitačné konanie úspešne ukončil v roku 1981 v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika na Univerzite Komenského v Bratislave, Matematicko-fyzikálnej fakulte. O sedem rokov neskôr mu bol udelený titul doktora vied na tej istej fakulte v rovnakom odbore. Inauguračné konanie ukončil v roku 1989 získaním titulu profesor na Univerzite Komenského v Bratislave,Matematicko-fyzikálnej fakulte.

V roku 1991 spoluzakladal Fakultu managementu, prvú fakultu v Slovenskej republike, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment.

Na pozícii vedúceho Katedry ekonómie a financií FM UK pôsobí od roku 1993. V roku 2008 inicioval vznik študijného programu Medzinárodný manažment, ktorý na magisterskom stupni štúdia odvtedy garantuje.

V rámci jednotlivých stupňov štúdia je zodpovedný za prednášky ako významné vzdelávacie aktivity v nasledujúcich predmetoch:

  • Štatistika (predmet vyučovaný v anglickom jazyku), 1. stupeň štúdia,
  • Štatistické metódy (predmet vyučovaný v anglickom jazyku), 1. stupeň štúdia,
  • Základy finančného manažmentu (predmet vyučovaný v anglickom jazyku), 1. stupeň štúdia,
  • Medzinárodné financie (predmet vyučovaný v anglickom jazyku), 2. stupeň štúdia,
  • Štatistika (predmet vyučovaný v anglickom jazyku), 3. stupeň štúdia,
  • Smery rozvoja jednotlivých oblastí manažmentu, 3. stupeň štúdia.

V rámci svojej prednáškovej činnosti zaznamenal takmer 30 pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni, ako hosťujúci profesor pôsobil v Taliansku (International Institute for European Studies, Trieste), Poľsku (Inštitút Stefana Banacha, Waršava), Francúzsku (Univerzita Bordeaux II), Holandsku (Univerzita Groningen) a Spojených štátoch amerických (Katz Graduate School of Business, Pittsburgh).