Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prezenčný zápis študentov do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia

Prezenčný zápis študentov do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia sa bude konať dňa 17. júna 2021 (štvrtok) od 08:00 hod. podľa rozpisu.


15. 06. 2021 11.55 hod.

Informácie pre študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu UK v Bratislave študijného programu Manažment a Medzinárodný manažment o zápise na akademický rok 2021/2022


Vážená uchádzačka/Vážený uchádzač,

Prezenčný zápis študentov do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia sa bude konať dňa 17. júna 2021 (štvrtok) od 08:00 hod.
v priestoroch Fakulty managementu, Odbojárov 10, Bratislava.

08:00 – uchádzači s priezviskom na  A – H
09:30 – uchádzači s priezviskom na  Ch – M
11:00 – uchádzači s priezviskom na  N – U
12:30 – uchádzači s priezviskom na V – Ž  a medzinárodný manažment

V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť zápisu, môžete splnomocniť osobu, ktorá Vás príde zapísať na základe overeného splnomocnenia alebo môžete požiadať e-mailom o online zápis/náhradný termín zápisu na prijimackyfm.uniba.sk – správa Zápis Sm21/Im21 online/náhradný termín.

Online zápis študentov do 1.ročníka denného bakalárskeho štúdia sa bude konať  dňa 18. júna 2021 (piatok) o 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams
Náhradné zápisy budú v období August/September 2021

UPOZORNENIE -  Aktualizované informácie o čase a mieste konania a prihlasovacie linky budú zverejnené na webovom portáli fakulty a zasielané mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania zápisu. (Miesto, čas a forma zápisu sa môže zmeniť v závislosti na obmedzenia spojenými s vývojom pandemickej situácie COVID19. )

Potvrdenie elektronickej návratky (Záujem o štúdium)
Vzhľadom na oneskorené doručenie rozhodnutí o prijatí/podmienečnom prijatí uchádzači, ktorí sa prídu zapísať na štúdium v termíne 17. a 18. 06. 2021 môžu návratku potvrdiť aj dodatočne po zápise na štúdium.
V prípade ostatných uchádzačov zostávajú v platnosti pôvodné informácie.

Návod nájdete priamo v systéme AIS2 alebo na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/

Návratku je potrebné
- potvrdiť v systéme AIS2,  vytlačiť a podpísať
- poslať s potvrdeniami o realizácií úhrady poplatkov oskenované v PDF formáte zaslať na adresu prijimackyfm.uniba.sk

Úhrada zápisných poplatkov
20,- EUR (preukaz ISIC) + 5,- EUR (zápisný poplatok)

Uchádzači, ktorí sa prídu zapísať na štúdium v termíne 17. a 18. 06. 2021  preukážu úhradou zápisných poplatkov  - detail platby, poštová poukážka, ukážka mobilnej aplikácie a pod.
Následne zašlú doklady o úhrade na vyššie uvedený mail spolu s návratkou.

Úhrady, prosíme, realizovať bankovým prevodom ako dve samostatné platby.
Pri platbe je potrebné uvádzať všetky identifikačné údaje (najmä variabilný a špecifický symbol) uvedené v prevodnom príkaze, vygenerovanom v systéme AIS2 pri vypĺňaní návratky alebo rodné číslo

Číslo účtu: 7000083821/8180
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821
Banka: Štátna pokladnica
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 001 – zápisný poplatok
Špecifický symbol: vygenerovaný v systéme AIS2
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta

Číslo účtu: 7000351523/8180
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0035 1523
Banka: Štátna pokladnica
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 001 – ISIC preukaz
Špecifický symbol: vygenerovaný v systéme AIS2
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta

Uchádzači o štúdium, ktorí majú ISIC preukaz z fakúlt Univerzity Komenského a nechcú vyrobiť nový preukaz uhradia zápisný poplatok a poplatok za validačnú známku 13€. Validačná známka Vám bude poskytnutá na zápise.  V prípade, že napriek tomu máte záujem o nový ISIC uhraďte plnú sumu 20,- EUR s použitím všetkých identifikačných údajov a potvrďte žiadosť o vystavenie duplikátu.

Zaslať úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia/nostrifikáciu maturitného vysvedčenia v prípade online zápisu/August/September do 30. júna 2021 alebo ich priniesť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Prezenčný zápis na fakulte - je potrebné si priniesť

-   občiansky preukaz
-   úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
-   fotokópiu rodného listu (pre overenie správnosti rodného mena a priezviska)
-   fotokópiu sobášneho listu (pre overenie správnosti získaného priezviska)
-   modré pero

V deň zápisu si študent prevezme na FM UK od pracovníkov študijného oddelenia
tlačivá potrebné k zápisu (súhlas so zverejnením osobných údajov, vyhlásenie a pod.)
potvrdenia o návšteve školy  (6 ks)
potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa (2 ks)
preukaz študenta – čipovú kartu /ISIC/ s platnou validačnou známkou (aktuálne výberové konanie na zhotoviteľa)
      
Študent pri odchode zo zápisu odovzdá vyplnené tlačivá a ostatné doklady, ktoré sa vložia do študijného materiálu študenta.

Online zápis -  je potrebné najneskôr do 30. 06. 2021 doručiť/zaslať na fakultu

-   úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
-   fotokópiu rodného listu (pre overenie správnosti rodného mena a priezviska)
-   fotokópiu sobášneho listu (pre overenie správnosti získaného priezviska)

    
Po zápise študijne oddelenie zašle
 
tlačivá potrebné k zápisu (zápisný list, súhlas so zverejnením osobných údajov, vyhlásenie a pod.) ktoré, študent vyplnené zašle oskenované mailom, a ktoré sa vložia do študijného materiálu študenta.
potvrdenia o návšteve školy  (6 ks)
potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa (2 ks)
preukaz študenta – čipovú kartu /ISIC/ s platnou validačnou známkou (aktuálne výberové konanie na zhotoviteľa)

Po skončení zápisu na fakulte/online bude následne na študijnom oddelení vykonaný elektronický zápis a aktivovaný preukaz študenta (ak je k dispozícií)

Zápis predmetov do AISu
Študijný plán študenta FM UK sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Štandardná záťaž študenta v jednom akademickom roku predstavuje 60 kreditov. Študent je povinný si v danom akademickom roku zapísať predmety v min. hodnote 40 a max. hodnote 90 kreditov.
Povinne predmety budú študentovi vložené do systému automaticky a nie je možné zasahovať do ich štruktúry. Študenti majú možnosť zvoliť si povinne voliteľné a výberové predmety určené pre 1. ročník.
Ponuku predmetov je možné pozrieť si ešte pred zápisom v Ročenke FM UK.
Nová ročenka na akademický rok 2021/2022 bude zverejnená na webovom sídle www.fm.uniba.sk v časti „Štúdium/Študentský servis“ počas letných mesiacov.

Po zápise je študent povinný si skontrolovať v AIS, či má potvrdený definitívny zápis a správne zapísané všetky vybrané predmety.

V Bratislave 10. júna 2021                  
Mgr. Michaela Belešová